Home » Gulden munten (GLDM) » NNSL, e.a serie 3

NNSL, e.a serie 3


1 cent
Nummer: GLDM076
Jaartal: Geen
Diameter: 17,5 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Voorzijde gelijk aan achterzijde

1 cent
Nummer: GLDM076A
Jaartal: Geen
Diameter: 17,5 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Mmt verminkt, voorzijde gelijk aan achterzijde

1 cent
Nummer: GLDM076B
Jaartal: Geen
Diameter: 17,5 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Mmt vis beschadicht, voorzijde gelijk aan achterzijde

5 cent
Nummer: GLDM077
Jaartal: Geen
Diameter: 22,5 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Penningslag, dikte 1,7 mm, voorzijde gelijk aan achterzijde

5 cent
Nummer: GLDM077A
Jaartal: Geen
Diameter: 22,5 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Muntslag, dikte 1,7 mm, voorzijde gelijk aan achterzijde

5 cent
Nummer: GLDM077B
Jaartal: Geen
Diameter: 22,5 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Penningslag, 45 graden, dikte 1,7 mm, voorzijde gelijk aan achterzijde

5 cent
Nummer: GLDM077C
Jaartal: Geen
Diameter: 22,5 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Penningslag, dikte 2,3 mm, voorzijde gelijk aan achterzijde

5 cent
Nummer: GLDM077D
Jaartal: Geen
Diameter: 22,5 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Muntslag, dikte 2,3 mm, voorzijde gelijk aan achterzijde

10 cent
Nummer: GLDM078
Jaartal: Geen
Diameter: 15,9 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Penningslag, voorzijde gelijk aan achterzijde

10 cent
Nummer: GLDM078A
Jaartal: Geen
Diameter: 15,9 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Muntslag, voorzijde gelijk aan achterzijde.

25 cent
Nummer: GLDM079
Jaartal: Geen
Diameter: 19,5 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Penningslag, voorzijde gelijk aan achterzijde

25 cent
Nummer: GLDM079A
Jaartal: Geen
Diameter: 19,5 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Muntslag, voorzijde gelijk aan achterzijde

1 gulden
Nummer: GLDM080
Jaartal: Geen
Diameter: 25,3 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Mmt Haan, muntteken mercuriusstaf, voorzijde gelijk aan achterzijde

1 gulden ☹️
Nummer: GLDM080A
Jaartal: Geen
Diameter: 25,3 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Mmt beschadicht, vermeld in “De Rekengulden” van Henderik Siepel

1 gulden
Nummer: GLDM080B
Jaartal: Geen
Diameter: 25,3 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Mmt op een zijde vervangen door stippen

1 gulden
Nummer: GLDM080C
Jaartal: Geen
Diameter: 25,3 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Geen Mmt, penningslag, voorzijde gelijk aan achterzijde

1 gulden
Nummer: GLDM080D
Jaartal: Geen
Diameter: 25,3 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Muntslag, voorzijde gelijk aan achterzijde

1 gulden
Nummer: GLDM080E
Jaartal: Geen
Diameter: 25,3 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Muntslag, 45 graden, voorzijde gelijk aan achterzijde

2-1/2 gulden
Nummer: GLDM081
Jaartal: Geen
Diameter: 28,9 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Penningslag, voorzijde gelijk aan achterzijde

2-1/2 gulden
Nummer: GLDM081A
Jaartal: Geen
Diameter: 28,9 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Muntslag, voorzijde gelijk aan achterzijde

2-1/2 gulden
Nummer: GLDM081B
Jaartal: Geen
Diameter: 28,9 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Penningslag, stippen i.p.v. munt en mmt, voorzijde gelijk aan achterzijde

2-1/2 gulden
Nummer: GLDM081C
Jaartal: Geen
Diameter: 28,9 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Muntslag, stippen i.p.v. mmt, voorzijde gelijk aan achterzijde

2-1/2 gulden
Nummer: GLDM081D
Jaartal: Geen
diameter: 28,9 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Muntslag, 45 graden, voorzijde gelijk aan achterzijde

5 gulden
Nummer: GLDM082
Jaartal: Geen
Diameter: 25,3 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Penninslag, voorzijde gelijk aan achterzijde

5 gulden
Nummer: GLDM082A
Jaartal: Geen
Diameter: 25,3 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Muntslag, voorzijde gelijk aan achterzijde

5 gulden
Nummer: GLDM082B
Jaartal: Geen
Diameter: 25,3 mm
Materiaal: Plastic
Opmerking: Penningslag, 45 graden, voorzijde gelijk aan achterzijde