Home » Gulden biljetten (GLDB) » Uitgever onbekend, serie 5

Uitgever onbekend, serie 5 (Doeve serie D.N.B)


10 gulden
Nummer: GLDB069
Afmeting: 327 x 180 mm
Opmerking: Achterzijde onbedrukt

20 gulden ☹️
Nummer: GLDB070
Afmeting: ????
Opmerking: Achterzijde onbedrukt, nummer gereserveerd indien deze is uitgegeven

25 gulden
Nummer: GLDB071
Afmeting: 350 x 195 mm
Opmerking: Achterzijde onbedrukt

100 gulden
Nummer: GLDB072
Afmeting: 370 x 212 mm
Opmerking: Achterzijde onbedrukt

1000 gulden
Nummer: GLDB073
Afmeting: 397 x 227 mm
Opmerking: Achterzijde onbedrukt