Home » Gulden biljetten (GLDB) » NNSL, serie 5

NNSL, serie 5


25 gulden ☹️
Nummer: GLDB044
Afmeting: 136 x 72 mm
Opmerking: Magnetisch, vermeld in "De Rekengulden" van Henderik Siepel

50 gulden ☹️
Nummer: GLDB045
Afmeting: 151 x73 mm
Opmerking: Magnetisch, vermeld in "De Rekengulden" van Henderik Siepel

100 gulden ☹️
Nummer: GLDB046
Afmeting: 148 x 74 mm
Opmerking: Kievit, magnetisch, vermeld in "De Rekengulden" van Henderik Siepel

100 gulden ☹️
Nummer: GLDB047
Afmeting; 148 x 74 mm
Opmerking: Zonnetjes,magnetisch, vermeld in "De Rekengulden" van Henderik Siepel

250 gulden ☹️
Nummer: GLDB048
Afmeting: 152 x 80 mm
Opmerking: Magnetisch, vermeld in "De Rekengulden" van Henderik Siepel