Home » Gulden biljetten (GLDB) » NNSL, serie 5

NNSL, serie 5


10 gulden ☹️
Nummer: GLDB044
Afmeting: 145 x 83 mm
Opmerking: Magnetisch, vermeld in "De Rekengulden" van Henderik Siepel

25 gulden ☹️
Nummer: GLDB045
Afmeting: 136 x 72 mm
Opmerking: Magnetisch, vermeld in "De Rekengulden" van Henderik Siepel

50 gulden ☹️
Nummer: GLDB046
Afmeting: 151 x 73 mm
Opmerking: Magnetisch, vermeld in "De Rekengulden" van Henderik Siepel

100 gulden ☹️
Nummer: GLDB047
Afmeting; ??? x ?? mm
Opmerking: Magnetisch, vermeld in "De Rekengulden" van Henderik Siepel

100 gulden ☹️
Nummer: GLDB048
Afmeting: 148 x 74 mm
Opmerking: Magnetisch, vermeld in "De Rekengulden" van Henderik Siepel

250 gulden ☹️
Nummer: GLDB049
Afmeting: 152 x 80 mm
Opmerking: Magnetisch, vermeld in "De Rekengulden" van Henderik Siepel


1000 gulden ☹️
Nummer: GLDB050
Afmeting: 171 x 101 mm
Opmerking: Magnetisch, vermeld in "De Rekengulden" van Henderik Siepel