NNSL, blok (hout)


2 x 1 cent
Nummer: GLDMS023
Jaartal: 1963
Diameter: 36 x 18 mm
Opmerking: Muntzijde Juliana

3 x 1 cent
Nummer: GLDMS024
Jaartal: 1963
Diameter: 49 x 18 mm
Opmerking: Muntzijde Juliana

4 x1 cent
Nummer: GLDMS025
Jaartal: 1963
Diameter: 63 x 18 mm
Opmerking: Muntzijde Juliana

5 x 1 cent
Nummer: GLDMS026
Jaartal: 1963
Diameter: 77 x 18 mm
Opmerking: Muntzijde Juliana

2 x 5 cent
Nummer: GLDMS027
Jaartal: 1961
Diameter: 39 x 22 mm
Opmerking: Muntzijde Juliana

3 x 5 cent
Nummer: GLDMS028
Jaartal: 1961
Diameter: 65 x 22 mm
Opmerking: Muntzijde Juliana

4 x 5 cent
Nummer: GLDMS029
Jaartal: 1961
Diameter: 65 x 22 mm
Opmerking: Muntzijde Juliana

5 x 5 cent
Nummer: GLDMS030
Jaartal: 1961
Diameter: 80 x 22 mm
Opmerking: Muntzijde Juliana

2 x 10 cent
Nummer: GLDMS031
Jaartal: 1948
Diameter: 34 x 16 mm
Opmerking: Muntzijde Wilhelmina

3 x 10 cent
Nummer: GLDMS032
Jaartal: 1948
Diameter: 49 x 16 mm
Opmerking: Muntzijde Wilhelmina

4 x 10 cent
Nummer: GLDMS033
Jaartal: 1948
Diameter: 65 x 16 mm
Opmerking: Muntzijde Wilhelmina

5 x 10 cent
Nummer: GLDMS034
Jaartal: 1948
Diameter: 73 x 16 mm
Opmerking: Muntzijde Juliana

2 x 25 cent
Nummer: GLDMS035
Jaartal: 1963
Diameter: 38 x 20 mm
Opmerking; Muntzijde Juliana

3 x 25 cent
Nummer: GLDMS036
Jaartal: 1963
Diameter: 52 x 20 mm
Opmerking: Muntzijde Juliana

4 x 25 cent
Nummer: GLDMS037
Jaartal: 1963
Diameter: 65 x 20 mm
Opmerking: Muntzijde Juliana

5 x 25 cent
Nummer: GLDMS038
Jaartal: 1963
Diameter: 79 x 20 mm
Opmerking: Muntzijde Juliana