Home » Biljetten gulden » (16) Uitgever onbekend, serie 6 (Oxenaar serie D.N.B)

(16) Uitgever onbekend, serie 6 (Oxenaar serie D.N.B)


5 gulden
Nummer: GLDB073
Afmeting: 308 x 172 mm
Opmerking: Achterzijde onbedrukt

10 gulden ☹️
Nummer: GLDB074
Afmeting: ??? x ??? mm
Opmerking: Achterzijde onbedrukt, nummer gereserveerd indien deze is uitgegeven

25 gulden ☹️
Nummer: GLDB075
Afmeting: ??? x ??? mm
Opmerking: Achterzijde onbedrukt, nummer gereserveerd indien deze is uitgegeven

50 gulden ☹️
Nummer: GLDB076
Afmeting: ??? x ??? mm
Opmerking: Achterzijde onbedrukt, nummer gereserveerd indien deze is uitgegeven

100 gulden ☹️
Nummer: GLDB077
Afmeting: ????
Opmerking: Achterzijde onbedrukt, nummer gereserveerd indien deze is uitgegeven

1000 gulden ☹️
Nummer: GLDB078
Afmeting: ??? x ??? mm
Opmerking: Achterzijde onbedrukt, nummer gereserveerd indien deze is uitgegeven