Home » Biljetten gulden » (14) Uitgever onbekend, serie 4 (muntbiljet, D.N.B)

(14) Uitgever onbekend, serie 4 (muntbiljet, D.N.B)


1 Gulden ☹️
Nummer: GLDB066
Afmeting: ????
Opmerking: Achterzijde onbedrukt, nummer gereserveerd indien deze is uitgegeven

2-1/2 gulden
Nummer: GLDB067
Afmeting: 290 x 150 mm
Opmerking: Achterzijde onbedrukt